Галерия
„Сигурност в работата ни дават натрупаният с годините опит и професионализъм на целия екип, както и фактът, че успяваме да отговорим на изискванията на клиентите си.”
Стоян Стоянов

„Можем да Ви уверим, че ще продължаваме да работим все така упорито, бързо и качествено, удолетворявайки желанията на всеки наш клиент.”
Добрин Байрактаров
                     

            ПРОЕКТИ

 
20 юли 2023 г
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПМС № 80/09.05.2022 Г“.

Highslide JS       „ПЛАСТФОРМ“ ООД, Габрово обявява публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. с предмет„Доставка на инсталация за производство на PET бутилки от 100 ml до 500ml за фармацията - 1 бр.“ в изпълнение на договор за финансиране №BG-RRP-3.004-1324-C01, по проект „Технологична модернизация впредприятието”, който се финансира по Програмата за икономическатрансформация към Националния план за възстановяване и устойчивостПрочети още...“.

12 април 2023 г
Договор № BG-RRP-3.004-1324-C01 по Проект: „Технологична модернизация в предприятието“.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пластформ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД.

26 септември 2022 г
Проект: BG16RFOP002-6.002-0589-С01„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

15 ноември 2018 г
Приключва изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.001-0668-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност" по ОПИК

6 ноември 2018 г
Финална пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект: № BG16RFOP002-3.001-0668-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност"

13 юни 2018 г
Информация за успешно изпълнен проект: BG05M9OP001-1.008-1683-C01 „Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД” по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

12 декември 2017 г
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ПО ЧЛ.50, 1 ОТ ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 Г. с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-C01 „Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД”, процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

30 ноември 2017 г
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ПО ЧЛ.50, АЛ.1 ОТ ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 Г. с предмет: „Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД по 7 обособени позиции“

25 октомври 2017 г
Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка и монтаж на производствен климатик/чилър/ за централна климатизация на производствени помещения на „ПЛАСТФОРМ” ООД, гр.Габрово по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01 "Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

20 октомври 2017 г
Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка и монтаж на осветителни тела за подмяна на стари луминисцентни лампи в цех Инструментален на „ПЛАСТФОРМ” ООД, гр.Габрово по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01 "Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

10 октомври 2017 г
Информация за проведено публично събитие – Начална пресконференция по проект №BG16RFOP002-3.001-0668-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност"

2 октомври 2017 г
Покана публично събитие – начална пресконференция за представяне на проект: № BG16RFOP002-3.001-0668-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност"

2 октомври 2017 г
Съобщение за набиране на ценови предложения за разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01 "Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД"

01 септември 2017 г
Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на оборудване за обзавеждане на две стаи за почивка и места за хранене в „ПЛАСТФОРМ” ООД по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01 "Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

25 август 2017 г
Съобщение за набиране на ценови предложения за извършване на услуга по проект: BG05M9OP001-1.008-1683-С01"Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД", с предмет:„Разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси и организацията на труда в ПЛАСТФОРМ ООД”

23 август 2017 г
Публично съобщение за набиране на ценови предложения с предмет: „Извършване на услуга по проект: BG05M9OP001-1.008 -1683-С01 "Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД", с предмет: „Осигуряване на информираност и публичност”

18 август 2017 г
Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

20 юни 2017 г
Информация за проведено финално публично събитие – информационна среща за оповестяване пред медиите и обществеността за успешно изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-00098-C01 «Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД” и представяне на постигнатите цели и резултати

15 юни 2017 г
Съобщение за подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-1.008-1683-C01 по проект: „Подобряване на условията на труд в ПЛАСТФОРМ ООД” по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


14 юни 2017 г
Покана за публично събитие - информационна среща за успешно изпълнение на проект: BG16RFOP002-2.001-00098-C01 «Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ" ООД"

21 септември 2016 г.
Информация за сключен договор по проект BG16RFOP002-2.001-0098-C01: „Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ" ООД по обособени позиции:
обособена позиция 1: Инсталация за производство на двуцветни капачки за хранително-вкусовата промишленост - 1 брой
обособена позиция 2: Раздувна машина до 5 литра - 1 брой
обособена позиция 3: Раздувна машина до 2 литра - 1 брой”


22 Август 2016 г.
Публична покана по проект BG16RFOP002-2.001-00098-C01:„Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД по обособени позиции
обособена позиция 1: Инсталация за производство на двуцветни капачки за хранително-вкусовата промишленост - 1 брой
обособена позиция 2: Раздувна машина до 5 литра - 1 брой
обособена позиция 3: Раздувна машина до 2 литра - 1 брой


28 Юли 2016 г.
Информационна среща за стартиране на проект: BG16RFOP002-2.001-00098-C01:„Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД

22 Юли 2016 г.
Покана за провеждане на информационна среща за стартиране на проект: BG16RFOP002-2.001-00098-C01:„Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД

30 Юни 2016 г.
Съобщение за подписан ДБФП по проект:BG16RFOP002-2.001-00098-C01:„Закупуване на технологично оборудване за обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ”

Юли 2014 г.
Проект: „Повишаване ефективността на „ПЛАСТФОРМ” ООД, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”
Договор: BG161PO003-2.3.02-0066- С0001/23.10.2013 г.


Януари 2013 г.
Информация за сключени договори по Проект "Модернизация на производствения процес в ПЛАСТФОРМ ООД"

Ноември 2012 г.
Проект "Модернизация на производствения процес в ПЛАСТФОРМ•ООД"

Този сайт е собственост на Пластформ • ООД
Габрово, 5300 Тел.: +359 66 810310 Факс: +359 66 800679